ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

UŞAK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ


UŞAK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2024-31/12/2026 TARİHLERİ ARASI YAKIT HARİÇ 3 ADET (ŞOFÖRLÜ) HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık hale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                                          : 2023/1000210
1-İdarenin          
a) Adı                                                                       : UŞAK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adres                                                                   : Cumhuriyet Mah. Saffet Efendi Sok No:26 64100 MERKEZ/UŞAK
c) Telefon ve faks numarası                                    : 2762232692 - 2762278404
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e- imza     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

2-İhale konusu hizmet alımın      
a) Adı                                                                      : UŞAK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL  MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2024-  31/12/2026 TARİHLERİ ARASI YAKIT HARİÇ 3 ADET (ŞOFÖRLÜ) HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı                                       : 01.01.2024-31.12.2026 tarihleri arasında 36 ay süreli yakıt hariç 3 adet kiralık araç ve 3 adet şoför. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                           : Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binası
ç) Süresi /teslim tarihi                                             : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2026
d) İşe başlama tarihi                                               : 01.01.2024
3-İhalenin                                                          
a) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati                : 26.10.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin   : Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
 açılacağı adres)

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeler için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgiler e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2.Ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel sektöre yapılmış sürücülü ve sürücüsüz araç kiralama işi (personel taşımacılığı hariç) benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e- imza kullanarak EKAP üzerinden hale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklif sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


 

#ilangovtr Basın No ILN01902761