TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Biyomedikal Tüketim,Laboratuvar,Diş Sarf,Tpn Hazırlama Uygulama Seti ve İlaç Salınımlı Koroner Stent Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/518015

1-İdarenin

a) Adı : UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 MERKEZ/UŞAK
c) Telefon ve faks numarası : 2762270034/254-219 - 2762242418
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Biyomedikal Tüketim,Laboratuvar,Diş Sarf,Tpn Hazırlama Uygulama Seti ve İlaç Salınımlı Koroner Stent Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 255 kalem Biyomedikal Tüketim,Laboratuvar,Diş Sarf,Tpn Hazırlama Uygulama Seti ve İlaç Salınımlı Koroner Stent Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Ambarı, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ambarı, Eşme Devlet Hastanesi Ambarı, Banaz Devlet Hastanesi Ambarı, Sivaslı İlçe Devlet Hastanesi Ambarı ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler Dağıtım Listesinde belirtilen sağlık tesislerinin depolarına teslim edilecektir. Dağıtım listesinde değişiklik yapılabileceği gibi diğer sağlık tesislerinin ihtiyacı olması durumunda dağıtım listesine eklenebilecek ve iş artışı yapılarak veya toplam miktar üzerinden diğer sağlık tesislerine de teslimat istenebilecektir. Malzemeler işe başlama tarihinden itibaren, sözleşme süresince, ilgili İdare/Hastanelerin vereceği siparişlere takiben 15 (onbeş) gün içerisinde 5(beş) parti halinde teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 31.12.2024 tarihine kadardır. İlgili firma sözleşmenin süresinin bitmesine 15 gün kala idare tarafından sipariş çekilmesini beklemeden ilgili ambara malzeme teslimini yapacaktır. 10.4. Teslim programında değişiklik
d) İşe başlama tarihi : 01/08/2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Satış yeri yetki belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
57. kalemTpn Hazırlama Ve Uygulama Seti Alımı İşi Kalemi
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS (TITUBB veya ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kayıt belgesi
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Teknik Şartnamede ki Belgeler;
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02040014