MUHTELİF TEMİZLİK, KIRTASİYE, AYNİYAT, HIRDAVAT, BİLİŞİM VE TEKNİK MALZEME ALIMI İŞİ
UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Muhtelif Temizlik, Kırtasiye, Ayniyat, Hırdavat, Bilişim Ve Teknik Malzeme Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/490491
1-İdarenin
a) Adı : UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 MERKEZ UŞAK MERKEZ/UŞAK
c) Telefon ve faks numarası : 2762270034/254-219 - 2762242418
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Muhtelif Temizlik, Kırtasiye, Ayniyat, Hırdavat, Bilişim Ve Teknik Malzeme Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 321 Kalem Muhtelif Temizlik, Kırtasiye, Ayniyat, Hırdavat, Bilişim Ve Teknik Malzeme Alımı İşi - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Banaz Devlet Hastanesi, Eşme Devlet Hastanesi ve Sivaslı Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler Dağıtım Listesinde belirtilen sağlık tesislerinin depolarına teslim edilecektir. Dağıtım listesinde değişiklik yapılabileceği gibi diğer sağlık tesislerinin ihtiyacı olması durumunda dağıtım listesine eklenebilecek ve iş artışı yapılarak veya toplam miktar üzerinden diğer sağlık tesislerine de teslimat istenebilecektir. Malzemeler sözleşme imzalanmasına müteakip peyderpey 3 parti halinde ilgili İdare/Hastanelerin vereceği sipariş üzerine 20 gün içerisinde teslim edilecektir. Bağlı Sağlık Tesislerinin 3 parti haricinde acil ihtiyacının olması halinde ilgili tesis tarafından sipariş verildikten sonra malzemeler 10 iş günü içerisinde ilgili Sağlık Tesisine teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 31.12.2024 tarihine kadardır. İlgili firma sözleşmenin süresinin bitmesine 15 gün kala idare tarafından sipariş çekilmesini beklemeden ilgili ambara malzeme teslimini yapacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01/06/2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Katalog İhale Bazında Teklif veren istekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verecekleri kalemler için idarenin belirleyeceği tarih ve saatte katalog/fotoğraf/numune veya teknik özelliklerini tanıtıcı materyalleri vereceklerdir. Bunların üzerinde firma ismi, ürünün ihaledeki sıra numarası ve ihale kayıt numarasını belirten etiket olacak şekilde bir tutanak ile ihale komisyonuna göndermelidirler. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Teknik Şartnamede ki Belgeler; İhale Bazında Teklif verecek isteklilerin; Teknik Şartname de belge istenmesi durumunda istenen belgeler yeterlilik kriterleri tablosunda beyan edecekler ve bu belgeyi Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında sunacaklardır. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
Marka, Model; Tüm Kısımlar için Firmalar teklif ettiği malzemelerin marka ve model bilgilerini yeterlilik bilgi tablosunda belirteceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02019322