İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI 206 ARACIN KARAYOLLARI MALİ ZORUNLULUK SİGORTA POLİÇE HİZMET ALIMI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN    : 2024/162037
1-    İdarenin
a)    Adı    : UŞAK  İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ  İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b)    Adresi    : KALFA MAHALLESI DENİZLİ CADDESI NO:3 64100 MERKEZ UŞAK MERKEZ/UŞAK -
       V.K.NO   : 8960350310
c)    Telefon ve faks numarası    : 2762235480 - 2762231290
ç)    İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-    İhale konusu hizmet alımın
a)    Adı    : 2024 Yılı 206 Aracın Karayolları Mali Zorunluluk Sigorta Poliçe Hizmet Alımı
b)    Niteliği, türü ve miktarı    : 100 Adet Binek otomobil 68 Adet Kamyonet 4 Adet Kamyon 6 Adet Minibüs 4 Adet Otobüs 19
Adet Motorsiklet 1 Adet Özel Amaçlı Minibüs 4 Adet Özel Amaçlı Taşıt ve ihale döneminde kuvveye katılacak araçlar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)    Yapılacağı/teslim edileceği yer    : Kalfa Mahallesi Denizli Caddesi No:3 Uşak İl Emniyet Müdürlüğü
ç)    Süresi/teslim tarihi    : İşe başlama tarihi 01.04.2024, işin bitiş tarihi 01.04.2025
d)    İşe başlama tarihi    : 01.04.2024
3-    İhalenin
a)    İhale (son teklif verme) tarih ve saati    : 06.03.2024 - 14:00
b)    İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kütüphane-Toplantı Salonu
4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Bu ihaleye 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye ‘ de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketleri ve yetkili Sigorta Acenteleri teklif verebileceklerdir. Sigorta Şirketlerinin bu ruhsatı T.C. Hazine Müsteşarlığından alınmış asıl veya noter tasdikli suretinin, Sigorta Acentelerinin ise kendilerinin doğrudan ihaleye katılmaları durumunda sigorta şirketlerinden almış oldukları Acente Yetki Belgesinin asıl veya noter tasdikli suretini teklif dosyasında verilmesi zorunludur
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01986733