Son yıllarda sağlıklı termal turizm ile Belediyeler sıcak su ararken Uşak Belediyesi var olan sıcak suyu yıllık 373 bin 248 TL’ye 2041 yılına kadar kiraya vermek için 9 Ocak tarihinde ihaleye çıkacak.

AVRUPADA BULUNMAZ NİMET

Özellikle Avrupa ülkelerinde ciddi anlamda rağbet gören sağlık turizmi adı altında kullanılan termal su için yüzlerce dolar harcayabiliyor.

Gel görelim Uşak’ta ise var olan sıcak su kuyusu 17 yıllığına bir şirkete devir edilerek, işletmenin kuyudan ciddi ekonomik kazançlar elde edebileceği seçeneği akıllara geliyor.

AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ ÖNÜMÜZDE DURUYOR

Hemen dibimizde 1 saatlik süre içinde vardığımız Afyonkarahisar termal turizmden köşe olmuş durumda.

Afyonkarahisar’da gerek belediye, gerekse Özel İdare kanalı ile su hem şehir merkezinde konut ısınmasında kullanırken, yapılan otellere termal su pay edilip belediye ve özel idare ciddi kaynak sağlayabiliyor.

Uşak’ta bu neden olmuyor? Neden Sağlık turizmi pastasından pay alamıyoruz? gibi vatandaşlar adına bu durumu bizde yetkililere soruyoruz..

İHALE 9 OCAK’TA YAPILACAK   

Jeortermal su kuyusunun kiraya vermnek için Belediye 9 Ocak’ta ihale yapacak, İhale şartnamesi şu şekilde olacak, “Uşak Belediyesi, turizm amaçlı açılan 1 jeotermal kuyuyu kiraya verecek.

Uşak Belediye Başkanlığı tarafından turizm amaçlı açılan jeotermal 1 kuyu, 2041 yılına kadar ihale usulüyle kiraya verilecek.

İhale ilanının detayları şöyle: Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait, Yeşil Karaağaç Mahallesi 156 ada, 1 parselde bulunan İR;2011/64/İ1 (ER_3211255-3211256-3255303) işletme numaralı ve ruhsatlı, içerisinde 250 kw trafo, trafo direği, enerji nakil hattı ile AG panosu bulunan 1 adet Jeotermal Kuyu, turizm amaçlı termal su metreküp birim fiyatı üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık artırma teklif usulü ile işletme ruhsat bitiş tarihi olan 30.06.2041 tarihine kadar sınırlı ayni hak tesisi olarak kiraya verilecektir.

02.   Jeotermal Kuyunun kullanımının kiraya verilme ihalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte belediye encümeninin huzurunda belediye encümen odasında yapılacaktır.

03.   İhalenin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli;

04.  İhaleye girecekler:

a)    Gerçek Kişiler;

1)    İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2)    Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3)    Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden borcu yoktur belgesi getireceklerdir.

4)    Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.

b)    Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

1)    İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

2)    İmza Sirküleri,

3)    Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4)    Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden borcu yoktur belgesi getireceklerdir.

5)    Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.

05.   İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, 1.000,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi satın alınması zorunludur.

06.   İstekliler posta ile yapacakları tekliflerini en geç 09.01.2024 Salı günü saat 09:00’ a kadar Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sokak No:3 Uşak Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.

07.Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir”.