T.C.
UŞAK 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2019/519 Esas
KARAR NO : 2023/587
Mahkememizin 12/10/2023 tarih, 2019/519 Esas ve 2023/587 Karar sayılı ilamı ile Mırahmed ve Ferıgul kızı, 22/03/1979 Kabil doğumlu, Afganistan mah/köy nüfusuna kayıtlı SHIMA AYOUBI hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçu nedeniyle sanık hakkında sübut bulan nitelikli hırsızlık suçundan TCK'nun 167/1-a ve CMK'nun 223/4-b maddeleri uyarınca Ceza Verilmesine Yer Olmadığına karar verilmiştir. Adı geçen sanığa tebligat yapılamadığı ve mernis adresi de bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
İş bu kararın tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yada yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesiyle, İstinaf Yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup iş bu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği, ilanen tebliğ olunur. 11.12.2023

#ilangovtr Basın No ILN01962815