Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

T.C. UŞAK İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İhale İlanı

T.C. UŞAK İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İhale İlanı

T.C. UŞAK İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İhale İlanı
T.C.
UŞAK İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İhale İlanı
Uşak – Banaz – Kızılcasöğüt köyü sınırları içerisinde kalan 4.445,92 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. Bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
 
 
 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları
Paftalar: Uşak K23d1 – K23d2
 
 


İhaleye katılmak isteyen Taliplilerden İstenen Belgeler:
Gerçek kişiler için
1.T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti
2.Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3.Onaylı imza sirküleri,
4.Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi
5.Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,
6.Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7.Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,
8.İhale dokümanının alındığına dair 50,00 TL’lik makbuz (ihale dokümanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırdıktan sonra, plan proje ve yatırım Müdürlüğünden alınabilir)
Tüzel Kişiler için;
1.Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
2.Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesi 2. Fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)
3.Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı)
4.İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri
5.Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu
6.Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00 TL’lik makbuz (ihale dokümanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırdıktan sonra, plan proje ve yatırım Müdürlüğünden alınabilir)
İhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
Uşak – Ulubey – Aksaz köyü sınırları içerisinde kalan 691,17 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. Bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
 
 


İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının Koordinatları
Paftalar: Uşak L22a3
 
 


İhaleye katılmak isteyen Taliplilerden İstenen Belgeler:
Gerçek kişiler için
1.T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti
2.Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3.Onaylı imza sirküleri,
4.Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi
5.Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,
6.Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7.Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,
8.İhale dokümanının alındığına dair 50,00 TL’lik makbuz (ihale dokümanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırdıktan sonra, plan proje ve yatırım Müdürlüğünden alınabilir)
Tüzel Kişiler için;
1.Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
2.Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesi 2. Fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)
3.Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı)
4.İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri
5.Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu
6.Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00 TL’lik makbuz (ihale dokümanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırdıktan sonra, plan proje ve yatırım Müdürlüğünden alınabilir)
İhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
Uşak – Banaz – Ahat köyü sınırları içerisinde kalan 2.145,51 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. Bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 2886 sayılı Devlet Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
 
 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları
Paftalar: Uşak K23c1 – K23d2
 
İhaleye katılmak isteyen Taleplilerden İstenen Belgeler
Gerçek kişiler için
1.T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti
2.Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3.Onaylı imza sirküleri,
4.Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi
5.Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,
6.Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7.Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,
8.İhale dokümanının alındığına dair 50,00 TL’lik makbuz (ihale dokümanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırdıktan sonra, plan proje ve yatırım Müdürlüğünden alınabilir)
Tüzel Kişiler için;
1.Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
2.Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesi 2. Fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)
3.Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı)
4.İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri
5.Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu
6.Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00 TL’lik makbuz (ihale dokümanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırdıktan sonra, plan proje ve yatırım Müdürlüğünden alınabilir)
İhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
Uşak – Banaz – Hasanköy sınırları içerisinde kalan 2.338,82 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5886 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. Bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale Edilecektir.
 


İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları
Paftalar: Uşak K23b4, K23c1
 İhaleye katılmak isteyen Taleplilerden İstenen Belgeler
Gerçek kişiler için
1.T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti
2.Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3.Onaylı imza sirküleri,
4.Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi
5.Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,
6.Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7.Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,
8.İhale dokümanının alındığına dair 50,00 TL’lik makbuz (ihale dokümanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırdıktan sonra, plan proje ve yatırım Müdürlüğünden alınabilir)
Tüzel Kişiler için;
1.Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
2.Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesi 2. Fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)
3.Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı)
4.İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri
5.Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu
6.Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00 TL’lik makbuz (ihale dokümanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırdıktan sonra, plan proje ve yatırım Müdürlüğünden alınabilir)
İhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
Uşak – Ulubey – Hasköy sınırları içerisinde kalan 4.614,20hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. Bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
 


İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları
Paftalar: Uşak L22b4
 
 
İhaleye katılmak isteyen Taleplilerden İstenen Belgeler
Gerçek kişiler için
1.T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti
2.Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3.Onaylı imza sirküleri,
4.Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi
5.Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,
6.Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7.Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,
8.İhale dokümanının alındığına dair 50,00 TL’lik makbuz (ihale dokümanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırdıktan sonra, plan proje ve yatırım Müdürlüğünden alınabilir)
Tüzel Kişiler için;
1.Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
2.Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesi 2. Fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)
3.Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı)
4.İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri
5.Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu
6.Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00 TL’lik makbuz (ihale dokümanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırdıktan sonra, plan proje ve yatırım Müdürlüğünden alınabilir)
İhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.


 
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık