Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR DSİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR DSİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR

Uşak - Eşme Elvanlar Dere ve Serinkuyu Dere 1. Kısım İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/348941
1.İdarenin
a)Adı: DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR
b)Adresi:Kazim Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100      BORNOVA/İZMİR
c)Telefon ve Faks Numarası: 2324355100 - 2324353742
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale Konusu Yapım İşinin
a)Adı: Uşak - Eşme Elvanlar Dere ve Serinkuyu Dere 1 Kısım İkmali
b)Niteliği, Türü ve Miktarı: Serinkuyu ve 1 Nolu Dere üzerinde 255 metre uzunluğunda taş tahkimatlı trapez kanal , 2037 metre uzunluğunda betonarme U kanal 13 adet toplam 168 metre uzunluğunda geçiş yapısı ve betonarme U kanal üzerinde çift taraflı korkuluk yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: Uşak ili Eşme ilçesi
ç)Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 390 (üç yüz doksan) takvim günüdür.
d)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzanlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3.İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 11.08.2020-10.00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanayi Cad. No:39     Bornova / İzmir
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat .
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin. tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2.İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a)İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b)İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço  veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar , son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler.Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3.İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait , aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a)Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b)Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % inden , yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar , ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki  belgelerini sunabilirler.Bu takdirde , belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 0 oranında az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede konusu işte iş deneyimi olarak 19.06.2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazetede yayımlanan”Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları” tebliğinin eki “Benzer İş Grupları Listesi” ndeki “(A) Alt Yapı İşleri” başlıklı bölümde yer alan “IX.Grup: SU YAPILARI”benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması Hesaplamada kullanılcak Formül:Toplam Puan = Teklif  Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde  Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Teklif Fiyat Puanı : 50
                                       Asgari Oran                                  Azami Oran              Fiyat Dışı Unsur Puanı
İş Kaleminin Adı ve              5%                                              7,5%                                  4
Kısa Açıklaması
Her Türlü Kanal ve
 Sanat Yapısı Kazısı 
ile Sıkıştırılmış/
Sıkıştırılmamış Dolgu 
İşlerinin Yapılması

Her Türlü İnşaat ve                   21%                                           31%                              15
İmalatta Kullanılmak
 Üzere C30 Beton/ 
Betonarme Betonu İmalatı

Betonarme Demirlerinin              13%                                         20%                              10
Hazırlanması ve Bükülüp 
Yerine Konması

Duvar ve / veya Köprü Üstüne       22%                                        33%                             17
 Korkuluk İmalatı (Malzeme 
Temini , Hazırlama , Nakliye 
ve Montaj Dahil)

   300-400 mm Anma Çapında          5%                                      7%                                4
 Koruge borular İçin Sfero Kapak 
Dahil Prefabrik Muayene Bacası 
Yapılması

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile  bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.İhale sonucunda,üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N)  :1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
  -16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde,kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince , aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir. Hükmü gereğince söz konusu ihalede ihalede  uygulanacak sınır değer katsayısı (N)=1.00 olarak belirlenmiştir.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık