Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

​H661 REFERANSLI 154 Kv’luk ( 17 KM) TEK DEVRE 1272 MCM İLETKENLİ UŞAK 380- UŞAK OSB EİH TEKLİF BİRİM FİYATLI KOMPLE TESİS İŞİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)

​H661 REFERANSLI 154 Kv’luk ( 17 KM) TEK DEVRE 1272 MCM İLETKENLİ UŞAK 380- UŞAK OSB EİH TEKLİF BİRİM FİYATLI KOMPLE TESİS İŞİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)

​H661 REFERANSLI 154 Kv’luk ( 17 KM) TEK DEVRE 1272 MCM İLETKENLİ UŞAK 380- UŞAK OSB EİH TEKLİF BİRİM FİYATLI KOMPLE TESİS İŞİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)
H661 REFERANSLI 154 Kv’luk ( 17 KM) TEK DEVRE 1272 MCM İLETKENLİ UŞAK 380- UŞAK OSB EİH TEKLİF BİRİM FİYATLI KOMPLE TESİS İŞİ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)
H661 Referanslı 154 Kv’luk ( 17 Km) Tek Devre 1272 Mcm İletkenli Uşak 380- Uşak Osb Eih Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2018/136651
1.İdarenin
a)Adresi: Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi 2/15 06520 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b)Telefon ve Faks Numarası: 312 2038510 – 312 2038288
c)Elektronik Posta Adresi: abdullah.sarisaray@teias.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale Konusu Yapım İşinin
a)Niteliği, Türü ve Miktarı: H661 Referanslı 154 kV’luk ( 17 km) Tek Devre 1272 MCM İletkenli Uşak 380-Uşak OSB EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı Yer: UŞAK
c)İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
Ç)İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
3.İhalenin
a)Yapılacağı Yer: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2, ABCD Blok Giriş Katı, Sefer KUL Satınalma ve İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu Çankaya / ANKARA
b)Tarihi ve Saati: 24.04.2018 – 10.00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı ait yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a)ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b)İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini yada kriterlerin sağlandığını gösterme üzere serbest muhasebeci yeminli mali müşavir veya serbest  muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar / toplam aktif) en az 0,15 olması
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması  üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
a)Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b)Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25’inden taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki  yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler için 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işlerinde benzer iş Gruplarına Dair tebliğ’de yer alan D/I veya D/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Elektrik, Elektrik Elektronik, Makine veya İnşaat bölümleridir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışındaki unsurlarda dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “fiyat”  ile “fiyat performansı” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
a)Fiyat Puanı (FP) (50 PUAN)
Fiyat Puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında, en düşük teklif fiyatına sahip istekli 50 puan alacak olup diğer isteklilere ait fiyat puanları;
FPist=(TFmin/TFist) x 50
Formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FPist: İsteklinin fiyat puanı
TFmin: Geçerlik teklifler içinden en düşük teklif fiyatını
TFist: İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.
b)Fiyat performans puanı (FPP) (50 PUAN)
Geçerlik teklif veren istekliler için yapılacak olan fiyat performans puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir.
Tabloda yer alan “K” katsayısı: İlgili iş kalemi için isteklini teklif tutarının isteklinin toplam teklif tutarına olan oranıdır.
Tablodaki her bir iş grubu içerisinde yer alan her bir iş kalemi için K katsayısı hesaplanacak ve bu katsayın her bir iş kalemi için belirlenen aralıkta olması durumunda, o iş için belirlenen puan verilecektir.
Ancak bir iş grubu içerisinde yer alan iş kalemleri için hesaplanan K katsayılarından herhangi birinin dahi karşısında belirlenen aralıkta olması durumunda istekli o iş grubu için tabloda belirtilen puanı alamayacaktır.
Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
 
FİYAT PERFORMANS PUANINA ESAS İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA TABLOSU
 
 
 
 
Toplam Puan (TP)
Toplam Puan, Fiyat puanı ile fiyat performans puanlarının toplamıdır.
TP=FP+FPP
d)Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek isteklinin teklifidir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2, ABCD Blok Kat:15 Oda No: 15035/A Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-lmza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2, ABCD Blok Kat:15 Oda No:15053/B Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen  birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihale işin tamamı için teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanununun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık