Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

BİYOMEDİKAL TÜKETİM LABORATUVAR , DİŞ SARF VE KEMOTERAPİ MALZEME ALIMI İŞİ UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BİYOMEDİKAL TÜKETİM LABORATUVAR , DİŞ SARF VE KEMOTERAPİ MALZEME ALIMI İŞİ UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BİYOMEDİKAL TÜKETİM LABORATUVAR , DİŞ SARF VE KEMOTERAPİ MALZEME ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2021/416186
1-İdarenin
a) Adı    :    UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi    :    Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 MERKEZ/UŞAK
c) Telefon ve faks numarası    :    2762270034/254-219 - 2762242418
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    BİYOMEDİKAL TÜKETİM LABORATUVAR , DİŞ SARF VE KEMOTERAPİ MALZEME ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    343 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM LABORATUVAR , DİŞ SARF VE KEMOTERAPİ MALZEME ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Ambarı, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ambarı, Eşme Devlet Hastanesi Ambarı, Banaz Devlet Hastanesi Ambarı, Sivaslı İlçe Devlet Hastanesi Ambarı ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Malzemeler Dağıtım Listesinde belirtilen sağlık tesislerinin depolarına teslim edilecektir. Dağıtım listesinde değişiklik yapılabileceği gibi diğer sağlık tesislerinin ihtiyacı olması durumunda dağıtım listesine eklenebilecek ve iş artışı yapılarak veya toplam miktar üzerinden diğer sağlık tesislerine de teslimat istenebilecektir. Malzemeler işe başlama tarihinden itibaren, sözleşme süresince, ilgili İdare/Hastanelerin vereceği siparişlere takiben 15 (onbeş) gün içerisinde 5(beş) parti halinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi    :    ../../2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    24.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi - Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi cihaz kalemlerine teklif verecek firmalar; 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği satış yeri yetki belgesi sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
*Teklif edilen ürünler T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS (TITUBB veya ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kayıt belgesine haiz olmalı ve TITUBB veya ÜTS "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır." ibaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onay tarihi en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır. Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de teklife eklenecektir. ( TITUBB veya ÜTS bayi bilgi formu)
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na kayıt zorunluluğu bulunmayan Tıbbi Sarf Malzemeler için üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde Tıbbi Sarf Malzemelere ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.
*Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait UBB ve SUT kodlarını birim fiyat teklif cetvelinde veya ekli bir listede belirteceklerdir. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1. Teklif veren istekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verecekleri BİYOMEDİKAL SARF,LABORATUVAR MALZEMELERİ ,DİŞ SARF VE KEMOTERAPİ MALZEMELERİ için ihale tarih ve saatine kadar teklif ettikleri her kalem için en az 1 (bir) adet numune vereceklerdir. Numunelerin üzerinde firma ismi, ürünün ihaledeki sıra numarası ve ihale kayıt numarasını belirten etiket olacak şekilde ihale komisyonuna bir tutanakla teslim edilecektir veya kargo kabul edilecektir.
2. Ayrıca katalog ve tanıtıcı materyal verilen malzemelerde idarenin isteği doğrultusunda ihale sonrasında numune istenebilecektir.
3. Firmalar teklif ettiği malzemelerin marka ve model bilgilerini teklifiyle birlikte sunacaklardır.
4.Diş Sarf Malzemeleri için Teknik Şartnamede belirtilen Kalemler için Ürünün teknik özelliklerini gösteren Orijinal Broşürü ihale dosyasına eklenmeli ve aynı broşür üretici firmanın resmi web sitesinde yer almalı ve istenildiğinde indirilebilmelidir.
5.Kullanılmayan numuneler karar bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili depodan teslim alınacaktır (Muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilmek üzere idarede alıkonulan numuneler hariç). Kullanılan ve/veya Karar Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde teslim alınmayan numunelerle ilgili her hangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Açılan numunelerden kullanım/deneme sonucu iade edilmeyecek duruma gelenler iade edilmeyecektir. İadesi mümkün olmayan malzemeler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir 
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık