PINARBAŞI BELEDİYESİ İHALE İLAN

                Mülkiyeti belediyemize ait işyeri 2886 sayılı kanunun 35 / c maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile 2 (iki) yıllığına kiraya verilecektir.

  1. 11,00 m2 lik işyeri ve yıllık kira muhammen bedeli 10.000,00 TL+KDV olup, % 3 ten geçici teminatı 300,00 TL dir.Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sı dır.
  2. İhale 25.10.2023 tarihi çarşamba günü saat 11:30 da Belediye Başkanlığı makam odasında encümen huzurunda yapılacaktır.
  3. İhale ile ilgili bilgi ve belgeler Pınarbaşı Belediyesi Yazı İşlerinden görülebilir.

İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler.
1-Medeni kanun hükümlerine göre reşit olmak, T.C. vatandaşı olmak.
2-Nüfus Cüzdanı örneği veya fotokopisi.
3-Kanuni ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
4-Geçici Teminatın belediyemiz hesaplarına yatırıldığına dair makbuz.
5-İhaleye Vekâleten katılacaklar için Noter tasdikli vekâletname, aslı veya fotokopisi.
6-İhaleye şirket adına katılacaklar için noter tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesi.

  1. İhaleye katılacakların ihale saatinden önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

İsteklilere önemle duyurulur.
 

#ilangovtr Basın No ILN01907566