İLAN

T.C.
UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/649 Esas
DAVALILAR : 1- HASAN HÜSEYİN YAVUZ
2- ZEHRA BIÇAKÇI
Davacı İl Özel İdaresi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Uşak İli Merkez İlçesi Atatürk mh. 4178 ada 1 parselde tapuya kayıtlı taşınmaz hakkında okul yapımı amaçlı kamulaştırma kararı alınmıştır.
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
19/01/2022 tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın toplam değerinin 10.980.756,46 TL (on milyon dokuz yüz seksen bin yediyüz elli altı TL kırk altı kuruş) olduğu rapor edilmiştir, iş bu ilan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde mahkememiz nezdinde bilirkişi raporuna itiraz edebileceğiniz, aksi halde beyanda bulunmamış sayılacağınız ve 05/06/2023 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği hususu,
Dava Dilekçesi, bilirkişi raporunun tebliği ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No İLN1809174