EŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1. Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların kiralama ve satış, taşınır makam aracının satış işlemi yapılacaktır.
2. Kira ihalesi 2886 sayılı ihale yasasının 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır.
3. Kira ihalesi Eşme Belediyesi Başkanlık odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır.
4. İhaleye katılacak olanların getirmesi gereken belgeler;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Belediye Emlak vergisi, su, çevre temizlik vergisi ve katılım borcunun bulunmadığını gösterir belge,

c) İş veya kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

d) Geçici teminat dekontu veya makbuzu,

e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

f) Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği ve Noterden onaylı imza Sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

g) İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edecekleri ve imzaladıkları idari şartnameyi ihale saatinden önce Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

5. İstekliler geçici teminatlarını mesai saatleri içinde Eşme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerinden yatırabilirler.
6. İstekliler teknik şartname ve ihale dokümanlarını satın almak için veznelere 200,00 TL(İkiYüz Türk Lirası) bedel yatırmaları gerekmektedir.
7. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta veya uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
                                                   
TAŞINMAZ KİRA İHALELERİ

S. No Mahalle Cadde/Sokak Ada-Parsel
Kullanım Amacı
Kira Süresi Muh. Bed. TL/Ay Toplam Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi  İhale Saati
1 Elvanlar Mahallesi Gülmezoğlu Caddesi 221 ada 5 parsel Belediye Şantiye Alanı- Tüp Depolama Bölümleri 1.BB 36 Ay 1.950,00TL 70.200,00TL 2.106,00 TL 10.06.2024 10:00
2 Elvanlar Mahallesi Gülmezoğlu Caddesi 221 ada 5 parsel Belediye Şantiye Alanı- Tüp Depolama Bölümleri 2.BB 36 Ay 1.950,00TL 70.200,00TL 2.106,00 TL 10.06.2024 10:10
3 Elvanlar Mahallesi Gülmezoğlu Caddesi 221 ada 5 parsel Belediye Şantiye Alanı- Tüp Depolama Bölümleri 3.BB 36 Ay 1.950,00TL 70.200,00TL 2.106,00 TL 10.06.2024 10:20
4 Elvanlar Mahallesi Gülmezoğlu Caddesi 221 ada 5 parsel Belediye Şantiye Alanı- Tüp Depolama Bölümleri 4.BB 36 Ay 1.950,00TL 70.200,00TL 2.106,00 TL 10.06.2024 10:30
5 Elvanlar Mahallesi Gülmezoğlu Caddesi 221 ada 5 parsel Belediye Şantiye Alanı- Tüp Depolama Bölümleri 6.BB 36 Ay 1.950,00TL 70.200,00TL 2.106,00 TL 10.06.2024 10:40
6 İstasyon Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı 817 ada 1 parsel Galericiler Sitesi  17. B.B. 36 Ay 1.250,00TL 45.000,00TL 1.350,00 TL 10.06.2024 10:50
7 İstasyon Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı 817 ada 1 parsel Galericiler Sitesi  18. B.B. 36 Ay 1.250,00TL 45.000,00TL 1.350,00 TL 10.06.2024 11:00
8 İstasyon Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı 817 ada 1 parsel Galericiler Sitesi  9. B.B. 36 Ay 1.250,00TL 45.000,00TL 1.350,00 TL 10.06.2024 11:10

                                    
TAŞINMAZ (PARSEL) SATIŞ
 İHALELERİ

No Mahalle Ada/ Parsel Toplam m2 Satışa Çıkan Belediye Hissesi m2 Birim Fiyat (TL/m2) Muhammen Bedel Toplam Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Kemer Mahallesi 17/109 73,23m2 73,23 m2 555,10TL/m2 40.649,97TL 40.649,97TL 1.219,50TL 10.06.2024 11:20


TAŞINIR (MAKAM ARACI) SATIŞ
İHALELERİ 

No Marka

Model
Model Yılı Model Kullanım Amacı / Km Birim Fiyat (TL) Muhammen Bedel Toplam Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Renault Latitude 2013 Model Privilege Paket Otomatik Siyah Makam Aracı 175.000km 700.000,00TL/m2 700.000,00TL 700.000,00TL 21.000,00TL 10.06.2024 11:30
#ilangovtr Basın No ILN02037954