AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
BANAZ BELEDİYESİ İTFAİYE VE GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ


240000 Litre İhtiyaç Olan Euro Dizel Motorin Belediyemizin Belirlediği Noktada Bulunan Tank veya Tankerlere Boşaltım Yapılması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/775617

1-İdarenin
a) Adı : BANAZ BELEDİYESİ İTFAİYE VE GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ 1 64500 - BANAZ/UŞAK
c) Telefon ve faks numarası : 2763151696 - 2763152737
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 240000 Litre İhtiyaç Olan Euro Dizel Motorin Belediyemizin Belirlediği Noktada Bulunan Tank veya Tankerlere Boşaltım Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 240.000 Litre Euro Dizel Motorin Alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediyemizin Belirlediği Noktada Bulunan Tank veya Tankerlere Boşaltım Yapılması
ç) Süresi/teslim tarihi : İhtiyaç Olan Motorin (Euro Dizel) Yerinde Teslim Yapılacak Olup, Teslimat Belediyemizin Belirlediği Noktada Bulunan Tank Veya Tankere Boşaltım Yapılacaktır. Yüklenici idarenin vereceği talimatları eksiksiz yerine getirecektir. İdarenin yazılı veya sözlü olarak ürün siparişi verildikten sonra 3 (üç) gün içinde yerine getirmek zorundadır. Aksi taktirde akaryakıt tesliminde herhangi bir gecikme olması halinde her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,03 (onbindeüç) oranında gecikme cezası uygulanır. Ürünler hafta içi ve mesai saatleri içerisinde teslim edilmelidir.
d) İşe başlama tarihi : 01.09.2023


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.08.2023 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Banaz Belediye Başkanlığı Toplantı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1 - İstekli Bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Verilmiş ve Bitim Tarihine Kadar Geçerliliği Olan teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belgeyi,
2 - İstekli Bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi İse; Teklif Sahibinin Bayisi Olduğu Kurulştan Verilmiş ve İş Bitirim Tarihine Kadar Geçerliliği Olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Bayisi Olduğuna Bayilik Yazsı ve Bayilik Sözleşmesi,
3 - İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak Üzere Verilmiş ve İş Bitim tarihine Kadar Geçerliliği Olan Bayilik Belgesini,
4 - İsteklinin Bağlı Bulunduğu İlgili Belediye Başkanlığından Alınmış Olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01870227